Föräldrakooperativ


Vår förskola drivs som ett föräldrakooperativ vilket är en möjlighet för föräldrar att i föreningsform driva förskola med kommunala bidrag. Det innebär att du som förälder har möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag och du får en unik insyn i verksamheten. Förskolan drivs som ett företag (ekonomisk förening) där föräldrarna sitter i styrelsen och ansvarar för bland annat personal, ekonomi och lokaler.

Image

Förskolechefen bär ansvaret för den pedagogiska verksamheten och hur den utformas i samarbete med övriga pedagoger. Personalen står för stabilitet, trygghet och kontinuitet. Som förälder på vår förskola deltar vi tillsammans med personalen i den dagliga verksamheten på olika sätt och får därigenom en inblick i hur förskolan fungerar. I och med detta så lär barnen känna alla föräldrar och vuxenkontakterna för ditt barn blir tryggare och stabilare.

Styrelsen har ett nära samarbete med förskolechefen som närvarar vid samtliga styrelsemöten. Styrelsens medlemmar utses vid förskolans årsmöte varje år. Alla föräldrar är beredda att någon gång under barnets förskoletid ställa upp som styrelseledamot. Ett roligt och utvecklande uppdrag där du får möjligheten att förbättra barnens vardag på förskolan.

Eftersom vi är ett kooperativ förväntas du som förälder vara med och hjälpa till. Tack vare allas hjälp kan vi hålla förskoleavgiften lägre än kommunens samt lägga mer pengar till verksamheten och våra barns vardag. Vi kan även se till att hålla våra barngrupper lagom stora och ta hand om vår personal. Vår förskola har väldigt låg personalomsättning vilket vi ser som ett fint kvitto på att personalen trivs. Detta ger även en större trygghet hos våra barn då vi sällan tar in nya vikarier.

Vi strävar efter en stark vi-känsla mellan barn, föräldrar och personal och vi anordnar aktiviteter för både vuxna och barn. Om du är nyinflyttad kan därför vårt kooperativ vara en bra plattform för att skapa kontakt med andra familjer.

För att få en plats på förskolan måste du stå i Karlskrona kommuns barnomsorgskö. När du har blivit erbjuden plats hos oss betalar du en avgift för att bli medlem i vår förening. Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr per vuxen och återbetalas vid utträde ur föreningen. Du ges även möjligheten att kvittera ut en nyckel till förskolan. På helger och lov har alla medlemmar möjlighet att låna förskolans lokaler för kalas eller liknande.

När du blir medlem i vårt kooperativ går du även med på följande familjeåtaganden:
- Städa förskolan själv cirka 1 gång/månad eller betala en liten extraavgift (550kr/månad/familj)
- Storstädning 1 ggr/termin
- Föräldrainsats i verksamheten: 15 timmar/familj/år
- Aktivt deltagande i en arbetsgrupp (inne eller utegrupp som jobbar med förbättring av barnens miljö)
- Styrelsearbete under en mandatperiod (2 år)

Du betalar en månatlig förskoleavgift på:
- 950 kr för barn 1,
- 650 kr för barn 2,
- 250 kr för barn 3
Denna summa beslutar styrelsen och föreningsstämman om i början av varje år. Juli månad är avgiftsfri.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur det fungerar på vår förskola.