Med barnet i centrum


Pedagogiken på Stumholmens föräldrakooperativa förskola bygger på skollagen, barnkonventionen och läroplanen. Utifrån dessa styrdokument arbetar pedagogerna fram en verksamhetsplan där de utformar mål och delmål för det aktuella läsåret. Dessa mål genomsyrar sedan verksamheten och de olika projekt som man arbetar med.

Pedagogisk lek

Hos oss är barnen i centrum. Deras intressen, nyfikenhet, entusiasm, medbestämmande och perspektiv formar projekten och gör att pedagogerna lär sig och utvecklas tillsammans med barnen. För att bibehålla barnens intresse och lust ändras det om en del i inomhusmiljön för att fortsätta utveckla och fånga barnens intresse i de olika rummen.

I början av varje läsår arbetar pedagogerna mycket med grundverksamheten, vilket innebär att fokus ligger på att barnen ska känna sig trygga, komma in i rutiner, få möjlighet att lära känna varandra och miljöerna. Parallellt arbetas det också extra mycket med normer och värdegrundsfrågor. När grundverksamheten blivit mer vardag startar pedagogerna upp temat för terminen med utgångspunkt från sagor eller händelser i vår värld och på vår förskola. Trådar dras åt olika håll och barnets språk, begreppsbildning, fantasi, kreativitet och rörelse stimuleras. ”En resa genom sagornas värld” och ”Miljöpatrullen” är exempel på inriktningar som varit.